Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 192
Септември, 15.05.2020

ОТНОСНО: Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, по Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”

РЕШЕНИЕ № 192 / 15.05.2020 г.

 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Относно:

Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”.

Разглеждане и произнасяне по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г.  подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” /сигналът е постъпил по електронна поща в ЦИК вх. № МИ-12-3/1 от 04.05.2020 г. и същият е изпратен по компетентност на ОИК Септември/.

Разглеждане и произнасяне по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

Разглеждане и произнасяне по Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”.

Днес 15.05.2020 г. в 17:30 часа Общинската Избирателна Комисия Септември, като взе предвид следните факти и обстоятелства:

В ОИК Септември по електронна поща на 25.04.2020 г. /събота/ е постъпил Сигнал вх. № 321/27.04.2020 г. от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. В сигнала са изложени твърдения за наличието на обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА спрямо лицето Димитър Крумов Христосков. Посочено е също така, че Димитър Крумов Христосков е кмет на село Ветрен дол, видно от решение № 158/28.10.2019 г. на ОИК Септември. Според автора на сигнала от записванията в Търговския регистър става ясно, че от 2008 г. към датата на този сигнал Димитър Крумов Христосков е регистриран в ТР като едноличен търговец с ЕИК 200342408.

В сигнала е формулирано искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на село Ветрен дол Димитър Крумов Христосков на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

С искането сме уведомени, че по настоящия сигнал е сезиран и ЦИК за извършване на последващ контрол.

Сигналът е входиран от председателя на ОИК Септември. По негова преценка и предвид Уведомително писмо от ЦИК до всички ОИК с изх. № МИ-15-232/10.04.2020 г., с което са дадени указания за провеждане на заседания на ОИК само в неотложни случаи в условията на извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, процедурата по реда на чл. 42, ал. 3 е започната лично от него, без изрично заседание на ОИК.

Така в тридневен срок от получаване на сигнала са изпратени Искане с изх. № 317/30.04.2020 г. до Агенция по вписванията - Търговски регистър гр. Пазарджик за предоставяне на актуално състояние и удостоверение за вписани обстоятелства, касаещи ЕТ с ЕИК 200342408, както и Искане до Председателя на Общински съвет Септември за предоставяне на информация относно изпълнил ли е задълженията кметът на село Ветрено дол да уведоми Председателя на Общински съвет Септември за извършени действия по прекратяване на търговската дейност.

На 07.05.2020 г. с вх. № 324/07.05.2020 г. е постъпила информация от Председателя на Общински съвет Септември. В писмото е посочено, че за периода от обявяване на изборните резултати 28.10.2019 г. до 28.11.2019 г. Димитър Крумов Христосков, избран за Кмет на село Ветрен дол не е уведомил Председателя на Общински съвет Септември за извършени действия по прекратяване на търговската му дейност.

На същия ден 07.05.2020 г. с вх. № 325/07.05.2020 г. постъпва справка от Агенция по вписванията - Търговски регистър гр. Пазарджик за вписани обстоятелства по партидата на ЕТ “Димитър Крумов Христосков - Джеро”, с ЕИК 200342408.

В тридневен срок от получаване на документите удостоверяващи обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 5 с Уведомление изх. № 319/11.05.2020 г. общинската избирателна комисия уведоми кмета на село Ветрен дол, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му.

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА вменява задължения за ОИК и тези действия не подлежат на преценка. В този смисъл същите макар и извършени от председателя са валидни и не влекат след себе си порочност на производството. По този начин в условията на извънредно положение и забрана за провеждане на заседания на ОИК /освен при неотложност/ процедурата по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА е отпочната и придвижена в най-кратки срокове.

Към настоящият момент видно от справка в сайта на Български пощи Уведомлението изпратено до Кмета на село Ветрен дол е получено на 14.05.2020 г. Срокът му за подаване на възражение ще изтече на 18.05.2020 г. и в тридневен срок ОИК ще проведе заседание, което в случая  ще е след отпадането на извънредното положение на 13.05.2020 г. и на следващо място е неотложно.

Междувременно на 07.05.2020 г. по имейл от ЦИК до ОИК е постъпил Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” /сигналът е постъпил по електронна поща в ЦИК вх. № МИ-12-3/1 от 04.05.2020 г. и същият е изпратен по компетентност на ОИК Септември/. Сигналът касае оплакване, че ОИК Септември не се е произнесъл по сигнала от 25.04.2020 г. описан по-горе в срока по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с т. 2.2. от Решение № 1685/20.11.2019 г. на ЦИК. Едновременно с това се твърди, че ОИК Септември е следвало в тридневен срок да проведе заседание, на което да вземе решение по подадения сигнал на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3.

На първо място ОИК Септември счита, че отпочнатото производство със Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” е пореда на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, а не по реда на чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, както се твърди в оплакването. На следващо място посочената т. 2.2. от Решение № 1685/20.11.2019 г. на ЦИК гласи “Общинската избирателна комисия в сроковете, посочени в ЗМСМА, приема решение, с което мотивирано прекратява или отказва да прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник” Т.е. и двете норми не касаят конкретния казус. Що се отнася до твърдението, че ОИК не изпълнила задълженията за насрочване на заседание - мотиви в тази насока бяха изложени по-горе.

На 06.05.2020 г. /официален почивен ден за РБ/ на имейла на ОИК е постъпило Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, чрез пълномощника адв. Баташки. Иска се ОИК Септември да вземе решение за прилагането на чл. 42, ал. 1 т. 5 , във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА спрямо лицето Димитър Крумов Христосков, като предсрочно прекрати пълномощията му като кмет на кметство. В искането се твърди, че от записи в търговски регистър става ясно че от 2008 г. лицето е регистрирано като ЕТ с ЕИК 200342408. Твърди се, че не е спазен срокът по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА за прекратяване на дейността на посочения по-горе ЕТ. Твърди се че ЦИК е препратила сигнала с указания до ОИК да го разгледа.

Към искането е приложено пълномощно от Местна Коалиция “БСП за България” за адвокат Баташки, без посочване на дата.

На първо място ОИК Септември счита, че съставът на разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА съдържа в себе си кумулативно следните действия:

 1. предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност по ал. 1 на чл. 41 от ЗМСМА;
 2. Уведомяване писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Наличието на регистриран в ТР търговец не е достатъчно основание, за да бъде приложена правилно разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. ОИК следва да провери и дали са изпълнени другите две задължения за уведомяване председателя на Общински съвет и ОИК.

Не отговаря на истината също така, че ЦИК е препратила сигнала с указания до ОИК да го разгледа. Сигналът е препратен по компетентност.

На 14.05.2020 г. в 4:40 часа по имейл на ОИК Септември е постъпила Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”. Жалбата е подадена чрез пълномощник адв. Баташки. Жалбата е изпратена чрез ОИК Септември до ЦИК.

В жалбата на основание чл. 257 от АПК се оспорва бездействие на ОИК Септември, като административен орган, да извърши вмененото и по закон нормативно задължение на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА - да уведоми кмета на кметство Ветрен дол за подадения сигнал с вх. № 327/07.05.2020 г. В Жалбата се излагат твърдения, че съгласно чл. 23, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ след като е посочен ЕИК на ЕТ, то ОИК  няма право да изисква информация, която е публикувана в ТР и то за обстоятелства публично известни там. Твърди се също така, че ОИК не се събрала легитимно на заседание, за да вземе решение за изискване на информация, а на своя глава, само някои лица са решили нещо, някъде да питат, за което на пълномощника на жалбоподателя по негови думи му е съобщено по телефона “полутайно”. В заключение се казва, че официално една част от членовете на ОИК Септември не знаят за съдържанието на подадените сигнали, което според пълномощника е недопустимо за колективен орган. Жалбоподателят твърди на следващо място отново, че справката в ТР е достатъчна за ОИК да вземе решение по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА и моли ОИК да бъде задължен  да изпрати уведомление до Кмета на село Ветрен дол, като отново се посочва разпоредбата на чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА.

Иска се ЦИК или Съд да върне преписката на ОИК по подадения сигнал вх. № 327/07.05.2020 г.  като задължи ОИК незабавно да извърши задълженията си по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА.

На първо място ОИК Септември счита, че задълженията на ОИК Септември в настоящия казус са регламентирани в разпоредбата на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, а не както е посочено в жалбата чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА. По реда на чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА ОИК се произнася при наличието на предпоставките изброени в чл. 42, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13. ОИК Септември е сезиран за произнасяне по предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на кметство при условията на чл. 42, ал. 1, т. 5. Видно от разпоредбата на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА именно по този ред, който предвижда провеждането на процедура в кратки срокове се разгледат случаите по т. 5. Относно твърдението, че справката в ТР е достатъчна за изпълнението на задълженията на ОИК, по-съображения изложени по-горе същите са неоснователни. Относно твърдението, само един човек от ОИК е действал на своя глава - също бяха изложени мотиви по-горе. Жалбоподателят не взема предвид обявеното извънредно положение, считано от 13.03.2020 г., както и указанията на ЦИК изх. № МИ-15-232/10.04.2020 г., с което са дадени указания за провеждане на заседания на ОИК само в неотложни случаи в условията на извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Не е отчетено обстоятелство, че задълженията на ОИК са извършени и то в най-кратки срокове, с оглед бързото приключване на производството.

Като се съобрази с гореизложеното, председателят на ОИК Септември даде думата за изказвания във връзка с поставените за разисквания въпроси, касаещи Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г.  подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, Разглеждане и произнасяне по Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”.

ОИК Септември счита, че следва да се събере на заседание на 20.05.2020 г. от 17:30 часа, на което ще обсъди и вземе решение по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”.

ОИК Септември счита, че следва да администрира и изпрати до ЦИК Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”.

 

Р Е Ш И:

 

Насрочва редовно заседание на 20.05.2020 г. от 17:30 часа, на което ще обсъди и вземе решение по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”.

 

Следва да администрира и изпрати до ЦИК Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”.

 

Потвърждава всички действия извършени до момента по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”.

 

 

Решението беше обявено на таблото на ОИК Септември в сградата на община Септември в 19:30 часа.

 

 

Председател:……………

 

 

Секретар: ……………..

 

Председател: Виолета Атанасова Близнакова

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 15.05.2020 в 19:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 194 / 15.06.2020

  относно: 1. Обсъждане на Искане до ОИК Септември за предоставяне на информация от разследващ орган. 2. Обсъждане и вземане на решение за отговор по Молба по адм. дело № 2025/2020 г. по описа на ВАС, за допълване на Решение № 3257/2020 г., постановено по адм. дело № 2025/2020 г. по описа на ВАС в частта за разноските, депозирана от Местна Коалиция БСП за България, чрез адв. Баташки /разноски в размер на 4000 лева/. 3. Обсъждане на искане за информация от ОД на МВР Пазарджик;

 • № 193 / 20.05.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”; по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

 • № 192 / 15.05.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, по Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”

всички решения