Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 247
Септември, 12.04.2021

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България”

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември,  ул."Александър Стамболийски" № 37А

Тел. 03561/7770, GSM:0888587505 email: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ № 247/12.04.2021 г.

 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България”.

В ОИК Септември по електронна поща на 12.04.2021 г. е постъпило Уведомление от Общински съвет Септември, относно обстоятелството, че общинският съветник в Общински съвет Септември Петя Цанкова е избрана за народен представител в 45-то Народно събрание.

Видно от Решение № 2438-НС от 09.04.2021 г. на ЦИК /стр. 4 от същото/ Петя Николаева Цанкова е избрана за народен представител в 45-то Народно събрание.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4, предложение първо от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител.

В чл. 30 ал. 4 от ЗМСМА са уредени хипотезите, при които пълномощията на избран общински съветник се прекратяват. Те могат да бъдат обособени в две основни групи – основания, при които общинския съветник по обективни или субективни причини не изпълнява задълженията си и основания, при наличие на които безусловно се прекратяват пълномощията му поради несъвместимост. Хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА /при избирането на общинския съветник за народен представител/ е от категорията на безусловните основания за прекратяване на пълномощията, поради наличие на несъвместимост. С оглед на уредбата на материалноправните предпоставки за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, законодателят е предвидил и различни процедурни правила, като конкретно в случаите по чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, предсрочното прекратяване на пълномощията следва да се осъществи по реда на ал. 7 на чл. 30 от ЗМСМА, който не предвижда постановяване на изричен акт – решение на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията /както това е уредено в процедурата по ал. 6/, а единствено издаването на решение, с което ОИК обявява за избран общински съветник следващия в листата.

            Предвид всичко изложено, след проведеното гласуване, и след като взе предвид разпоредбата на чл. 85, ал. 3 и ал. 4 от Изборния Кодекс, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, ОИК СЕПТЕМВРИ с единодушните гласове на всички присъстващи

Р Е Ш И :

  1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България" кандидат Бойко Василев Байлов

            На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА Решението на ОИК Септември е окончателно.

            Препис от настоящето решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Септември в тридневен срок от днес.

 

Решението беше обявено на таблото на ОИК Септември в сградата на община Септември в 19:00 часа.

 

Председател:……………

 

Секретар: ……………..

 

Председател: Виолета Атанасова Близнакова

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 12.04.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 296 / 24.08.2023

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

  • № 248 / 18.08.2021

    относно: Вземане на решение за изпращане на ЦИК доказателство, че Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември е влязло в сила

  • № 247 / 12.04.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България”

всички решения