23.08.2023

Заседание на ОИК

ОИК Септември ще проведе извънредно заседание на 24.08.2023 г. от 18:30 часа
18.08.2021

Съобщение

ОИК Септември ще проведе извънредно заседание на 18.08.2021 г. от 17:30 часа.

12.04.2021

Съобщение

ОИК Септември ще проведе извънредно заседание на 12.04.2021 г. от 18:40 часа.

08.02.2021

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 08.02.2021 г., понеделник, от 18:00 часа в сградата на Община Септември, I етаж, зала на общински съвет.

Председател ОИК Септември.

10.06.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 15.06.2020 г., понеделник, от 18:00 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

19.05.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе извънредно заседание на 20.05.2020 г.,петък, от 17:30 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

14.05.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе извънредно заседание на 15.05.2020 г.,петък, от 17:30 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

03.03.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 05.03.2020 г., четвъртък, от 18:00 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

06.01.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 07.01.2020 г., вторник, от 17:00 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

06.11.2019

Съобщение

ОИК Септември публикува списък А и списък Б за класиране на кандидатите в кандидатските листи на партиите и коалициите, които имат представители в Общински съвет Септември, според броя на преференциите и подреждането на кандидатските листи.

Спрвка за класиране на кандидатите в кандидатските листи за общински съветници

04.11.2019

Заседание на ОИК

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 05.11.2019 г. /вторник/ от 17:00 ч.

03.11.2019

Съобщение

Избирателна активност към 20 часа

31.10.2019

Заседание на ОИК

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 01.11.2019 г. /петък/ от 17:00 ч.

29.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 30.10.2019 г. /сряда/ от 17:00 ч.

23.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 24.10.2019 г. /четвъртък/ от 17:00 ч.

21.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 22.10.2019 г. /вторникк/ от 16:00 ч.

17.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 18.10.2019 г. /петък/ от 17:00 ч.

14.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 15.10.2019 г. /вторник/ от 17:00.

13.10.2019

Съобщение

ОИК Септември насрочва обучение на членовете на СИК на територията на Община Септември, което ще се проведе на 22.10.2019 г. /вторник/ от 18:00 часа в сградата на Младежкия дом в гр. Септември.

13.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019 г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общински съвет Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. "България" № 2 ще се проведе обучение на ОИК на територията на Пазарджишка област, на което са поканени представители на областната и общинските администрации, на "Информационно обслужване" АД, на ТЗ "ГРАО", на МВР и на служба "Пожарна и аварийна безопастност", както и всички ангажирани с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

12.10.2019

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 13.10.2019 г. от 15:00 часа.

10.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 11.10.2019 г. /петък/ от 17:00.

10.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо с изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019 г. на основание Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство Бошуля

Кмет на кметство Варвара

Кмет на кметство Ветрен дол

Кмет на кметство Ветрен

Кмет на кметство Виноградец

Кмет на кметство Злокучене

Кмет на кметство Карабунар

Кмет на кметство Ковачево

Кмет на кметство Лозен

Кмет на кметство Семчиново

Кмет на кметство Симеоновец

08.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 09.10.2019 г. /сряда/ от 17:00 часа.

06.10.2019

Представяне на упълномощени представители в ОИК

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията за техния брой.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

06.10.2019

Регистриране на застъпници в ОИК

Застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. чрез заявление по образец - Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр подписано от лицата, посочени по-горе и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), както и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници, без да надвишават общият им брой.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрираните. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

28.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 29.09.2019 г. /неделя/ от 15.00 часа.

25.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 26.09.2019 г. /четвъртък/ от 17:00 часа.

24.09.2019

Заседание

 

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 24.09.2019 г. /вторник/ от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава:

1) Поредността на номерата на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи ще се определят съгласно поредността на регистрацията им в ЦИК по входящ регистър на партии (Приложение № 41-МИ) и съответно входящия регистър на коалиции (Приложение № 42-МИ);

2) Поредността на номерата на местни коалиции, регистрирали кандидатски листи и на независими кандитати, издигнати от инициативни комитети, ще се определят съгласно поредността на регистрацията им в ОИК по входящ регистър на местните коалиции (Приложение № 49-МИ) и съответно входящия регистър на инициативни комитети (Приложение № 56-МИ).

19.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 22.09.2019 г. /неделя/ от 17:30.

16.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 18.09.2019 г. /сряда/ от 17:00.

16.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Септември за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Септември, започва от 9:00 ч. на 17 септември (вторник) 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Септември е 17:00 ч. на  24 септември (вторник) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК-Септември, находящ се на адрес: гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски” № 37 А в сградата на Община Септември, 2-ри етаж.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9:00 до 17:00 ч.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019 exel

16.09.2019

Съобщение

В съответствие с решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

І. Застъпници

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявление за регистрация на застъпници, по образец (Приложение № 73-МИ) и предложение за заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа, се подава до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. в ОИК Септември.

 Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур при спазване на изискванията на решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Септември  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване на изискванията на т.22 от решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

11.09.2019

Заседание на ОИК Септември

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 12.09.2019 г., петък, от 17:30 часа при следния проект на дневен ред"

 1. Взимане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети по заявления, подадени до 17:00 часа на 12.09.2019 г.
 2. Взимане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 6 – МИ от 09.09.2019 г. на ОИК Септември.
 3. Взимане на Решение за определяне на броя на членовете в избирателните секции.
 4. Други.
10.09.2019

Приемане на документи за регистрация

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕПТЕМВРИ

ОБЯВЯВА, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 12.09.2019 г./ЧЕТВЪРТЪК/ ДО 16.09.2019 г./ПОНЕДЕЛНИК/ С РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 9:00 ДО 17:00 ЧАСА.

04.09.2019

Встъпване в правомощия

ОИК Септември уведомява избирателите, че встъпва в правомощията си считано от 04. 09. 2019 г.

Първото заседание на ОИК Септември ще се проведе на 04.09.2019 г.

Работното време на ОИК Септември е от понеделник до петък от 09:00 часа до 17:00.

04.09.2019

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 09.09.2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 296 / 24.08.2023

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

 • № 248 / 18.08.2021

  относно: Вземане на решение за изпращане на ЦИК доказателство, че Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември е влязло в сила

 • № 247 / 12.04.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България”

всички решения