Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 171
Септември, 30.10.2019

ОТНОСНО: Жалба входящ № 214/25.10.2019 г. от Борислав Стефанов Малешков, постъпила в ОИК Септември от ЦИК по електронна поща.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември,  ул."Александър Стамболийски" № 37А

GSM:0888587505 email: [email protected]

 

РЕШЕНИЕ 171-МИ/30.10.2019 г.

от заседание на ОИК гр. Септември

 

 

ОТНОСНО: Жалба входящ № 214/25.10.2019 г. от Борислав Стефанов Малешков, постъпила в ОИК Септември от ЦИК по електронна поща.

 

Постъпила е  жалба с входящ № 214/25.10.2019 г. от Борислав Стефанов Малешков, в ОИК Септември от ЦИК по електронна поща.

По точка 1 от жалбата се твърди участие участието на кандидатът за кмет на община Марин Рачев и кандидатът за общински съветник Георги Йовчев в откриването на нова зала на територията на община Септември.

Иска се да бъде изискана информация от Община Септември участвали ли са посочените лица във въпросното мероприятие и в качеството си на какви.

 

По точки 2, 3, 4 и 5 от сигнала, на основание публикации в социална мрежа „Фейсбук”, се твърди, че посредством споменаването на осъществени дейности на територията на Община Септември през мандат 2015 г. – 2019 г., се осъществява предизборна агитация, което според жалбоподателя представлява нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК.

 

Жалбата е разгледана на заседание на ОИК Септември, проведено на 26.10.2019 г. Изискана е информация от Община Септември с писмо с изх. номер 234/29.10.2019 г. като към същото е приложена и постъпилата жалба.

С писмо с вх.номер 238/29.10.2019 г. е постъпила информация от Община Септември във връзка с обекта, цитиран в т.1 от жалбата.

Към сигнала е приложен снимков материал от брой  2 на вестник „Локомотив Септември”, който спроед подателя на сигнала представлява агитационен материал, съгласно разпоредбите на ИК. След запознаване със снимковия материал от местния вестник, констатира че публикациите в същия, съгласно предоставения снимков материал касаят мероприятия, които са били предмет на разглеждане на предходни заседания на ОИК Септември. Решенията на ОИК Септември, постановени в тази връзка са влезли в законна сила, поради което комисията не дължи произнасяне във връзка с така приложения снимков материал.

 

За да се произнесе ОИК Септември съобрази следното:

 

По т.1 от сигнала се твърди да е налице нарушение на ИК, като подателя на сигнала се позовава на публикация в социална мрежа „ФЕЙСБУК”.

 

Съгласно чл. 168, ал. 3 от ИК ,,Във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс’’.

 

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 18 от ДР на ИК: „Публичен административен ресурс" са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия както и трудът на служителите в администрацията’’.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ИК, озаглавен ,,Забрани за предизборна агитация’’: ,,Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала’’.

 

            Съгласно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК: „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса’’.

 

            Съгласно разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на ИК: „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:  а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;  б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:  аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;  бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания. Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите по букви „а" и „б".

 

По т. 1 от сигнала - Не са налице данни за провеждане на предизборна агитация, съобразно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Както вече беше посочено, законодателят е дал легална дефиниция за ,,предизборна агитация’’. Предвид изчерпателната законодателна уредба на това понятие, разширителното тълкуване на понятието ,,агитация’’ е недопустимо. Забраната, предвидена в закона, е да се агитира ,,за подкрепа’’, респективно за ,,неподкрепа’’ на някой кандидат, партия или коалиция. Всички други действия и/или бездействия на кандидатите, осъществени в рамките на предизборната кампания, които не покриват законодателната дефиниция на понятието ,,предизборна агитация’’ не могат да се считат за нарушение на ИК. В този смисъл е постоянната практика на Върховния административен съд, обективирана в Решение № 4153/11.04.2016 г. постановено по адм. дело № 14618/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение, Решение № 2904/09.03.2017 г. постановено по адм. дело № 2648/2017 г. на ВАС, Четвърто отделение. Аналогично е разбирането и на ЦИК, изразено в Решение № 3976-ПВР/05.11.2016 г. и Решение № 4398-НС/02.03.2017 г.

 

За да бъде констатирано конкретно нарушение на разпоредбите на ИК, то следва да са налице обективни данни и доказателства за осъществяване на предизборна агитация. От данните посочени в подадения сигнал, както и приложения снимков материал, инкорпориран в същия, а така също и от допълнително представените писмени доказателства, не може да се формира категоричен и безусловен извод, че са осъществени действия, които да покриват понятието предизборна агитация. Не са налице доказателства, а и не се твърди в подадения сигнал да са осъществени конкретни действия, а именно призив за подкрепа или за неподкрепа на определен кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет.

 

В допълнение следва да се отбележи, че за ОИК Септември не съществува задължение за служебно събиране на доказателства. Изборният процес не е типичен административен процес, като разпоредбите на чл. 36, ал. 1 от АПК в конкретната хипотеза не намират приложение /в този смисъл Решение № 2904/09.03.2017 г. постановено по адм. дело № 2648/2017 г. на ВАС, Четвърто отделение/.

 

В заключение следва да се отбележи, че не са налице обективни данни и доказателства за нарушение на разпоредбите на ИК.

 

По точки 2, 3, 4 и 5 от сигнала, на основание публикации в социална мрежа „Фейсбук”, се твърди, че посредством споменаването на осъществени дейности на територията на Община Септември през мандат 2015 г. – 2019 г., се осъществява предизборна агитация, което според жалбоподателя представлява нарушение на чл. 168 ал. 3 от ИК. Не се посочват конкретни мероприятия, действия или бездействия, които да са предприети от който и да било участник в предизборната кампания, както и същите да съставляват предизборна агитация. Не се и конкретизира защо се счита, че е нарушена разпоредбата на чл. 168 ал.3 от ИК, поради което не е налице нарушение на разборедбите на кодекса.

В допълнение към горното ОИК Септември счита, че следва да бъде отбелязано, че позоваването на извършването на определени дейности в рамките на предходния мандат на кмета на общината, както и позоваването на определени инициативи, осъществени през този мандат, не представлява неправомерна предизборна агитация, както и нарушение на 168  ал. 3 от ИК. Естествено е, че всички предприети дейности по облагородяването на град Септември през мандат 2015-2019 (както и през всички други предходни мандати) са осъществени с публични средства. Позоваването на определени постижения през определен мандат цели да покаже активността на съответния политически субект и осъществяването на неговите функции в интерес на обществото.  В този смисъл ОИК Септември счита, че да се посочват конкретни достижения през определен период от време, които реално са постигнати, не е и не може да съставлява нарушение на ИК.

Воден от горното ОИК Септември

 

Р Е Ш И:

 

Не установява нарушение на чл. 168 ал.3 от ИК по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от сигнала.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок, считано от обявяването му .

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло и на интернет страницата на  Общинска избирателна комисия - Септември.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мануел Христов Манчев

 

 

СЕКРЕТАР: Васил Стефанов Мезов

Председател: Мануел Христов Манчев

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 30.10.2019 в 19:35 часа

Календар

Решения

  • № 190 / 07.01.2020

    относно: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”

  • № 189 / 30.12.2019

    относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

  • № 188 / 05.11.2019

    относно: Взимане на Решение за обявяване за избран на общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” /ПП ”ГЕРБ”, Партия „ВМРО – БНД”, ПП „НФСБ”/.

всички решения