Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 193
Септември, 20.05.2020

ОТНОСНО: Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”; по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември,  ул."Александър Стамболийски" № 37А

Тел. 03561/7770, GSM:0888587505 email: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ № 193 /20.05.2020 г.

 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Относно:

Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”,

Разглеждане и произнасяне по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”;

Разглеждане и произнасяне по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

Днес 20.05.2020 г. в 17:30 часа Общинската Избирателна Комисия Септември, като взе предвид следните факти и обстоятелства:

В ОИК Септември по електронна поща на 25.04.2020 г. /събота/ е постъпил Сигнал вх. № 321/27.04.2020 г. от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. В сигнала са изложени твърдения за наличието на обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА спрямо лицето Димитър Крумов Христосков. Посочено е също така, че Димитър Крумов Христосков е кмет на село Ветрен дол, видно от решение № 158/28.10.2019 г. на ОИК Септември. Според автора на сигнала от записванията в Търговския регистър става ясно, че от 2008 г. към датата на този сигнал Димитър Крумов Христосков е регистриран в ТР като едноличен търговец с ЕИК 200342408.

Към сигнала не са приложени доказателства.

В сигнала е формулирано искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на село Ветрен дол Димитър Крумов Христосков на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

С искането ОИК е уведомена, че по настоящия сигнал е сезиран и ЦИК за извършване на последващ контрол.

Сигналът е входиран от председателя на ОИК Септември. По негова преценка и предвид Уведомително писмо от ЦИК до всички ОИК с изх. № МИ-15-232/10.04.2020 г., с което са дадени указания за провеждане на заседания на ОИК само в неотложни случаи в условията на извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, процедурата по реда на чл. 42, ал. 3 е започната лично от него, без изрично заседание на ОИК.

В тридневен срок от получаване на сигнала председателят на ОИК изпрати Искане с изх. № 317/30.04.2020 г. до Агенция по вписванията - Търговски регистър гр. Пазарджик за предоставяне на актуално състояние и удостоверение за вписани обстоятелства, касаещи ЕТ с ЕИК 200342408, както и Искане до Председателя на Общински съвет Септември за предоставяне на информация относно изпълнил ли е задълженията кметът на село Ветрено дол да уведоми Председателя на Общински съвет Септември за извършени действия по прекратяване на търговската дейност.

На 07.05.2020 г. с вх. № 324/07.05.2020 г. е постъпила информация от Председателя на Общински съвет Септември. В писмото е посочено, че за периода от обявяване на изборните резултати 28.10.2019 г. до 28.11.2019 г. Димитър Крумов Христосков, избран за Кмет на село Ветрен дол не е уведомил Председателя на Общински съвет Септември за извършени действия по прекратяване на търговската му дейност.

Димитър Крумов Христосков е избран за кмет на кметство Ветрен дол с Решение № 158/28.10.2019 г. на ОИК Септември.

На същия ден 07.05.2020 г. с вх. № 325/07.05.2020 г. постъпи справка от Агенция по вписванията - Търговски регистър гр. Пазарджик за вписани обстоятелства по партидата на ЕТ “Димитър Крумов Христосков - Джеро”, с ЕИК 200342408, от която е видно, че в търговския регистър Димитър Крумов Христосков е регистриран като едноличен търговец от 2008 г. и към датата на издаване на удостоверението.

На основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на документите удостоверяващи обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 5 с писмо изх. № 319/11.05.2020 г. председателят на ОИК изпрати уведомление до Димитър Крумов Христосков, с което му е съобщено за постъпилия сигнал и за правото му да направи писмено възражение пред комисията.

С вх. № 331/20.05.2020 г. в ОИК постъпи Обяснение от Димитър Крумов Христосков. Видно от отбелязването на плика, същото е изпратено в срок. Към обяснението е приложено Удостоверение изх. № Ц5504-12-10#1 от 04.05.2020 г. на НОИ - Териториално поделение Пазарджик.

Междувременно на 07.05.2020 г. по имейл от ЦИК до ОИК е постъпил Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” /сигналът е постъпил по електронна поща в ЦИК вх. № МИ-12-3/1 от 04.05.2020 г. и същият е изпратен по компетентност на ОИК Септември/. Сигналът касае оплакване, че ОИК Септември не се е произнесъл по сигнала от 25.04.2020 г. описан по-горе в срока по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с т. 2.2. от Решение № 1685/20.11.2019 г. на ЦИК. Едновременно с това се твърди, че ОИК Септември е следвало в тридневен срок да проведе заседание, на което да вземе решение по подадения сигнал на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3.

На 06.05.2020 г. /официален почивен ден за РБ/ на имейла на ОИК е постъпило Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, чрез пълномощника адв. Баташки. Иска се ОИК Септември да вземе решение за прилагането на чл. 42, ал. 1 т. 5 , във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА спрямо лицето Димитър Крумов Христосков, като предсрочно прекрати пълномощията му като кмет на кметство. В искането се твърди, че от записи в търговски регистър става ясно че от 2008 г. лицето е регистрирано като ЕТ с ЕИК 200342408. Твърди се, че не е спазен срокът по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА за прекратяване на дейността на посочения по-горе ЕТ. Твърди се че ЦИК е препратила сигнала с указания до ОИК да го разгледа. Към искането е приложено пълномощно от Местна Коалиция “БСП за България” за адвокат Баташки, без посочване на дата.

След отмяната на извънредното положение на 13.05.2020 г., както и във връзка с депозирана Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България” Председателят на ОИК Септември свиква заседание на 15.05.2020 г. На заседанието председателят е запознал членовете на ОИК с постъпилите сигнали и искания. Председателят уведомил членовете на ОИК за предприетите от него действия по реда на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА във връзка със Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Предвид обявеното извънредно положение, считано от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., както и забраната за провеждане на заседания, освен в неотложни случаи, след обсъждане ОИК Септември взе Решение № 192 от 15.05.2020 г., с което потвърди всички действия извършени от председателя.

Бе извършена и служебна справка в регистъра на ОИК, от която се установи, че не е постъпвало уведомление по реда на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА от страна на Димитър Крумов Христосков до ОИК.

ОИК Септември, счита че посредством Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г.  подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” и Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, е сезиран с аналогични искания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на село Ветрен дол Димитър Крумов Христосков на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, поради което са налице предпоставките за произнасяне с едно общо решение. В тази връзка следва да се допълни обявения дневния ред за днешното заседание, като се включи и произнасяне по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г.  подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” и Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

При произнасяне по подадените заявление, сигнал и искане, ОИК Септември следва да съобрази разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно която пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

Разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА от своя страна предвижда, че в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, лице, което при избирането му за кмет заема длъжности като контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пьлномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации или осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 5 на същия член, общинската избирателна комисия уведомява кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В настоящия случай, ОИК Септември, счита че подадените искане и сигнал са не са достатъчни за сезирането и произнасянето от страна на ОИК, тъй като като към същите не са приложени и относимите документи, съгласно разпоредбите на ЗМСМА. Именно поради тази причина ОИК Септември извърши служебно необходимите справки, след което е уведомен и кмета.

Съгласно изречение второ на чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, в тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение, който срок в настоящия случай е спазен.

ОИК Септември, счита че при взимане на решение по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА следва да се проведе поименно, явно гласуване.

Бяха проведени разисквания от членовете на ОИК.

След проведените разисквания председателят на ОИК Септември постави на поименно явно гласуване въпросът следва ли да бъде обявено предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Ветрен дол Димитър Крумов Христосков.

С оглед проведеното гласуване не е налице предвидено от чл. 85, ал. 4 от ИК мнозинство за взимане на решение за отказ за обявяване на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Ветрен дол Димитър Крумов Христосков.

Предложението за решение е за обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Кметство Ветрен дол Димитър Крумов Христосков на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА

Съображения срещу предсрочното прекратяване на мандата на малцинството са:

По отношение на незаличения в ТР едноличен търговец на Димитър Крумов Христосков, същественото тук е обстоятелството, че Димитър Крумов Христосков не е извършвал търговска дейност, както и че до момента обявяване на процесния сигнал в медиите, същият не е знаел за съществуването на ЕТ на негово име, или по-скоро е забравил, че регистрираният през 2008 г. ЕТ не е заличен от ТР.

От извършена справка в сайта на Търговския регистър е видно, че последното извършено вписване по партидата на ЕТ “Димитър Крумов Христосков - Джеро”, с ЕИК 200342408 е публикуван Годишен финансов отчет за 2008 година /Заявление Г1 с вх. № 20090908193346/. След това заявление от 08.09.2009 година няма други заявени вписвания, т.е. няма други публикувани годишни финансови отчети. Съгласно закона за счетоводството публикуването на годишни финансови отчети е задължително. В случая непубликуването на ГФО по партидата на процесния едноличен търговец подкрепя изложените в депозираното от страна на Димитър Христосков Обяснение, че същият е забравил за съществуването на ЕТ, поради обстоятелството, че не е извършвал търговска дейност. Т.е. макар и фиктивно да е било налице регистрирано в Търговския регистър ЕТ “Димитър Крумов Христосков - Джеро”, Димитър Христосков не е осъществявал търговска дейност, не е сключвал търговски сделки, не е реализирал печалби или загуби, не е преследвал финансов интерес и прочие. Налага се извода, че по никакъв начин интересите на регистрираният в ТР едноличен търговец не се противопоставят на интересите на общността и представляваното от Христосков кметство.

За липсата на осъществяване търговска дейност удостоверява и представения документ, издадено от НОИ -ТП Пазарджик, от което е видно че ЕТ “Димитър Крумов Христосков - Джеро” не е предал разплащателни ведомости и трудовоправни документи, тъй като няма наети лица и не са водени разплащателни ведомости.

ЗМСМА предполага прекратяване на правомощията на действащ кмет по отношение на когото е установено, че не е прекратил търговската си дейност в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, както и че не е уведомил председателя на Об. Съвет и ОИК. Буквалното прилагане на закона и неприлагането на индивидуалният подход към всеки отделен случай, за да се установи действителната воля на лицето чрез изследване на причините, довели до неизпълнение на всички или на част от задълженията по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА и преценка, доколко те могат да служат като оправдание за това, засягат не  само правата на лицето, но и тези на избирателите.

Присъстваха всичките 13 членове на ОИК, които поименно гласуваха по следния начин:

Виолета Атанасова Близнакова - НЕ

Али Ахмедов Чешмеджиев - ДА

Миглена Любенова Дачева - ДА

Васил Стефанов Мезов - ДА

Павлинка Станоева Церовска - НЕ

Павлина Александрова Чеширова - НЕ

Ирина Стоянова Танева - ДА

Любка Василева Йорданова - НЕ

Нонка Петрова Кекова - ДА

Валя Спасова Ал Самара - НЕ

Стефан Йорданов Димитров - ДА

Вера Иванова Дончева – НЕ

Ваня Славова Биволарска - ДА

Предвид всичко изложено, след проведеното поименно явно гласуване, и след като взе предвид разпоредбите на чл. 85, ал. 4 от Изборния Кодекс, както и на основание чл. 42, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, ОИК СЕПТЕМВРИ не формира необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове, при което е налице хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК

Р Е Ш И:

Налице е  решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, а именно не е налице необходимото мнозинство от ⅔ от присъстващите на заседанието членове.

 

Решението на ОИК Септември подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Решението беше обявено на таблото на ОИК Септември в сградата на община Септември в 19:30 часа.

 

 

Председател:……………

 

 

Секретар: ……………..

 

Председател: Виолета Атанасова Близнакова

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 20.05.2020 в 19:27 часа

Свързани решения:

246/08.02.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 246 / 08.02.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитър Крумов Христосков, обявен за избран за кмет на село Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

 • № 194 / 15.06.2020

  относно: 1. Обсъждане на Искане до ОИК Септември за предоставяне на информация от разследващ орган. 2. Обсъждане и вземане на решение за отговор по Молба по адм. дело № 2025/2020 г. по описа на ВАС, за допълване на Решение № 3257/2020 г., постановено по адм. дело № 2025/2020 г. по описа на ВАС в частта за разноските, депозирана от Местна Коалиция БСП за България, чрез адв. Баташки /разноски в размер на 4000 лева/. 3. Обсъждане на искане за информация от ОД на МВР Пазарджик;

 • № 193 / 20.05.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”; по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

всички решения