Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 246
Септември, 08.02.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитър Крумов Христосков, обявен за избран за кмет на село Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември,  ул."Александър Стамболийски" № 37А

Тел. 03561/7770, GSM:0888587505 email: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ № 246/08.02.2021 г.

 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитър Крумов Христосков, обявен за избран за кмет на село Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

В ОИК Септември по електронна поща на 25.04.2020 г. /събота/ е постъпил Сигнал вх. № 321/27.04.2020 г. от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. В сигнала са изложени твърдения за наличието на обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА спрямо лицето Димитър Крумов Христосков. Посочено е също така, че Димитър Крумов Христосков е кмет на село Ветрен дол, видно от решение № 158/28.10.2019 г. на ОИК Септември. Според автора на сигнала от записванията в Търговския регистър става ясно, че от 2008 г. към датата на този сигнал Димитър Крумов Христосков е регистриран в ТР като едноличен търговец. Депозирано е и Искане вх. № 327/07.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”.

Към сигнала не са приложени доказателства.

В Инициативния комитет и Местната Коалиция “БСП за България” формулират искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на село Ветрен дол Димитър Крумов Христосков на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

След като разгледа всички относими документи, изпълни законовите процедури по събиране на доказателства и даване на възможност за излагане на възражение от страна на Димитър Христосков, на свое заседание на 20.05.2020 г. ОИК Септември, проведе дискусия с изложени аргументи, и съответно проведе гласуване, като в  резултат  на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, както и на основание чл. 42, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, при спазване на законоустановения кворум, ОИК Септември не формира необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове, при което постанови Решение № 193/20.05.2020 г. за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК.

Решение № 193/20.05.2020 г. на ОИК Септември бе обжалвано пред Административен съд Пазарджик,  по реда на  чл. 459 от Изборния кодекс.

В резултат на обжалването бе произнесено Решение № 821/20.10.2020 г. постановено по административно дело № 549/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което Решение № 193/20.05.2020 г. на ОИК Септември бе отменено като незаконосъобразно.

Решение № 821/20.10.2020 г. постановено по административно дело № 549/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик бе обжалвано пред Върховен Административен Съд, като бе образувано административно дело № 12189/2020 г. по описа на ВАС.

С Решение № 1399/03.02.2021 г. постановено по административно дело № 12189/2020 г. по описа на Върховен Административен Съд е оставено в сила Решение № 821/20.10.2020 г. постановено по адм. дело № 549/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

С Решението ВАС оставя в сила и Определение № 1613/29.10.2020 г. постановено по адм. дело № 549/2020 г. по описа на Административен съд– Пазарджик, с което е отхвърлена молбата на Местна коалиция “БСП за България” за допълване на постановеното по делото решение № 821/20.10.2020 г. да бъде осъдена насрещната страна /ОИК – Септември/ да заплати направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение на адв. Баташки, в размер на 1 500 лева. Съдът приема, че в случая по делото не е представен договор за правна помощ по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, поради което не може да се приеме, че разноски в претендирания размер са платени от жалбоподателя на адвоката за процесуално представителство по административно дело № 549/2020 г. на Административен съд Пазарджик. От представеното общо пълномощно е видно, че няма уговорен размер на адвокатското възнаграждение по делото, и няма данни същото да е платено, което изключва осъждането на ОИК Септември, да заплати претендираните разноски за адвокатско възнаграждение на адв. Баташки.

 

Решение № 1399/03.02.2021 г. постановено по административно дело № 12189/2020 г. по описа на Върховен Административен Съд, бе качено на странтицата на Съда на 04.02.2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, поради което влиза в сила от датата на постановяването му.

Предвид изложеното бе насрочено и заседание на ОИК Септември, с цел изпълнение на задълженията на комисията по чл. 42, ал. 1, т. 5 вр. с ал. 3 от ЗМСМА в условията на обвързана компетентност и съгласно указанията на съда.

Мотивите за произнасяне на настоящото решение накратко:

Съгласно чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

В съдебната практика, утвърдена като постоянна в хода на прилагане на изборното законодателство, се приема, че за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, е необходимо лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността му като търговец, да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и да уведоми писмено за тях общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са кумулативни, а неизпълнението им води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета. Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на село Ветрен дол е достатъчно основание за прекратяване на мандата.

Към момента на избирането на Димитър Христосков за кмет на изборите през есента на 2019 г. е бил регистриран като едноличен търговец. Тази регистрация е била от 2008 г., като по време на изборите през есента на 2019 г. е била действаща, и е прекратена по негова инициатива едва към 11.05.2020 г. Следователно, след като при избирането на Димитър Христосков за кмет на кметство Ветрен дол от 28.10.2019 г. има регистрация като действащ ЕТ и не е предприел необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати (от полагането на клетвата), съответно от приемането на решението на общинския съвет, респ. за това не е уведомил писмено председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия, с това не е изпълнил изискванията на закона. Лицето не отговаря на изискванията за несъвместимост.

Мотивиран от горното, ОИК Септември проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на село Ветрен дол, гласуваха общо 11 членове  - Виолета Атанасова Близнакова, Миглена Любенова Дачева, Али Ахмедов Чешмеджиев, Васил Стефанов Мезов, Павлинка Станоева Церовска, Павлина Александрова Чеширова, Валя Спасова Ал Самара, Стефан Йорданов Димитров, Вера Иванова Дончева, Ваня Славова Биволарска, Любка Василева Йорданова, „ПРОТИВ“ няма.

В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от  Изборния Кодекс, чл. 463  от Изборния кодекс, във връзка с  чл. 42, ал. 1, т. 5  ЗМСМА и във връзка с Решение № 821/20.10.2020 г. постановено по административно дело № 549/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, потвърдено с Решение № 1399/03.02.2021 г. постановено по административно дело № 12189/2020 г. по описа на Върховен Административен Съд и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Септември

Р Е Ш И :

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Димитър Крумов Христосков, обявен за избран за кмет на село Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.
 2. ОБЕЗСИЛВА издаденото му удостоверение.

 

Копие от настоящото решение да се връчи незабавно на Председател на Общински съвет Септември.

Препис от решението, ведно с документа установяващ основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на село Ветрен дол да бъде изпратен на ЦИК.

 

Решението беше обявено на таблото на ОИК Септември в сградата на община Септември в 18:45 часа.

 

Председател:……………

 

Секретар: ……………..

 

Председател: Виолета Атанасова Близнакова

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 08.02.2021 в 18:38 часа

Свързани решения:

193/20.05.2020

248/18.08.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 296 / 24.08.2023

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

 • № 248 / 18.08.2021

  относно: Вземане на решение за изпращане на ЦИК доказателство, че Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември е влязло в сила

 • № 247 / 12.04.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България”

всички решения